WPS gebouwenbeheer

Het beheren van schoolgebouwen hebben wij ontwikkeld tot een specialisme. Hierbij worden de eisen die worden gesteld aan het beheren van commercieel vastgoed gecombineerd met de specifieke technische en administratieve eisen die aan het beheer van dit type maatschappelijk vastgoed worden gesteld.

Door de ontwikkeling van het solitaire schoolgebouw naar de brede school en het multifunctionele gebouw, waarin primair onderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en dikwijls ook sportfaciliteiten zijn vertegenwoordigd, is ook de vraag naar een aangepaste vorm van beheer ontstaan.
Het antwoord op deze vraag is WPS Gebouwenbeheer bv.

In WPS Gebouwenbeheer wordt het specialisme van WPS Scholenbeheer gekoppeld aan de ervaringen met het beheer van commercieel vastgoed in de ruimste vorm. Het opstellen van jaarbegrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, het begeleiden van werkzaamheden voor de in de schoolgebouwen aanwezige buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven en het uitvoeren van VVE Beheer.
Tevens kan WPS Gebouwenbeheer bv zowel bij de opstelling van het programma van eisen van een nieuwbouw- of renovatieproject als tijdens de exploitatie van het gebouw adviseren in de toepassing van duurzaamheidmaatregelen, waardoor een gebouw energiezuiniger en met een gezonder binnenklimaat kan functioneren.
De combinatie van deze aspecten is een stevig fundament voor het recent opgerichte WPS Gebouwenbeheer bv.

WPS Gebouwenbeheer bv richt zich voornamelijk op het technisch en administratief beheren van maatschappelijk vastgoed, het VVE Beheer, alsmede het voeren van directie en het houden van toezicht bij werkzaamheden voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed. Ook voor eigenaren van commercieel en woning vastgoed is WPS Gebouwenbeheer bv een geschikte partner.
Door gebruik te maken van het speciaal voor WPS Scholenbeheer bv ontwikkelde Digiloket is WPS Gebouwenbeheer bv in staat op adequate wijze de door de gebruikers gemelde storingen te laten verhelpen en de administratieve en financiële afhandeling voor u uit te voeren.

Bezoekadres:
Van Heekstraat 15
3125 BN Schiedam

Correspondentieadres:
Postbus 95
3100 AB Schiedam

info@wps-scholenbeheer.nl

x

15 november 2012 Update Digiloket:

  • Het schouwen van de schoolgebouwen en het maken van de onderhoudsbegrotingen 2013 is weer begonnen;
  • Als de begrotingen zijn goedgekeurd door de schoolbesturen, worden de budgetten ingevoerd in het digiloket;
  • De module contracten is klaar! WPS gaat een begin maken met het digitale logboek voor de scholen en de besturen.
Update Digiloket
  

3e kwartaal 2012 Scheve gezichten.

In de maanden juli en augustus moest er iets worden rechtgezet bij de St. Aloysius school in Gouda. Ja, er moest letterlijk iets worden rechtgezet omdat een aanbouw behoorlijk was gaan zakken t.o.v. het hoofdgebouw. Omdat het schoolgebouw een monument is, was slopen en opnieuw bouwen geen optie! Er moest iets gebeuren want het gebouw zou anders te gevaarlijk worden... Wat zijn er dan nog voor opties? Heel simpel: we vijzelen het gebouw gewoon op! Onder leiding van top specialisten op dit gebied werd het gebouw letterlijk centimeter voor centimeter omhoog gevijzeld. In totaal moest er een verschil van maar liefst 22 cm worden goedgemaakt. Om niet in te technische details te treden komt het er in het kort op neer dat er schroefspindels tussen de fundering en de muren werden geplaatst. Deze werden op gecontroleerde momenten, onafhankelijk van elkaar gesteld. Na verloop van tijd werd het verschil goedgemaakt. Vervolgens werden er bouwtechnische maatregelen getroffen om het verzakken in de toekomst te voorkomen!
Een staaltje van vakmanschap onder leiding van WPS!

Op de foto’s ziet u hoe de fundering en de muren van elkaar zijn losgemaakt. Op de foto rechtsonder ziet u aan de witte strepen op de muur en de schutting hoeveel centimeter het gebouw is opgevijzeld...

Scheve gezichten
Digi-loket scholen: